Szkoła w Siechnicach. Nowie wieści z placu budowy

Urząd miejski przedstawił kolejny raport dokumentujący postęp prac na budowie szkoły podstawowej w Siechnicach.
źródło: UM w Siechnicach

Jak czytamy w dokumencie konieczność wykonania zamówień nieobjętych umową na roboty budowlane, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego i to on sporządza tzw. protokół konieczności, który następnie podlega zatwierdzeniu przez zamawiającego.

Do dziś zostały zatwierdzone cztery protokoły konieczności na:

  • rozebranie istniejących ścian attyki i wykonanie nowych z gazobetonu – roboty dodatkowe,
  • zerwanie odspajających się warstw izolacji termicznej ścian budynku szkoły – roboty dodatkowe,
  • skucie posadzek – roboty zamienne,
  • skucie tynków w budynku szkoły, odgrzybienie i zabezpieczenie zawilgoconych ścian – roboty dodatkowe.

Pozostałe protokoły konieczności są w trakcie opracowania.

Urząd gminy podkreśla, że obowiązkiem inspektora nadzoru jest przygotowywanie i przedkładanie zamawiającemu protokołów konieczności robót dodatkowych oraz zamiennych i innych, zgodnie z umową na roboty budowlane i z zachowaniem zasad Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wraz z kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności oraz dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji.

W komunikacie przypomniano, że nowy termin planowanego zakończenia robót zostanie ustalony po zaakceptowaniu i podpisaniu przez strony wszystkich protokołów konieczności na roboty dodatkowe oraz po przedstawieniu przez wykonawcę programu naprawczego, mającego na celu zminimalizowanie opóźnień. Zgodnie z ostatnim protokołem z Rady Budowy z maja 2021 r. opóźnienia w stosunku do harmonogramu robót z 18.09.2020 r. w zależności od rodzaju i zakresu robót wahają się od 1 tygodnia do 31 tygodni (badania sprawdzające instalację elektryczną).

Na początku czerwca wykonawca rozpoczął prace polegające na zarurowaniu rowu w miejscu zaprojektowanego boiska szkolnego i bieżni ze skokiem w dal oraz zakończył część prac związanych z naprawą ścian wewnątrz budynku szkoły. Ponadto wykonawca przystąpił do murowania ścianek działowych na łączniku sali gimnastycznej oraz kontynuuje prace związane z pokryciem dachu sali gimnastycznej. Trwa czyszczenie cokołu budynku szkoły pod układanie izolacji.

Ponadto w czerwcu br. wykonawca będzie kontynuować prace polegające na zarurowaniu rowu, prowadzić roboty wykończeniowe wewnątrz budynku gospodarczego, kontynuować murowanie ścianek działowych na łączniku sali gimnastycznej oraz kontynuować prace związane z montażem instalacji elektrycznych i wentylacji mechanicznej w budynku szkoły i sali gimnastycznej.

Ponadto w związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców urząd informuje:

  • Umowa podpisana z firmą ZUB Robert Łukasik opiewała na kwotę 20 215 567,57 zł brutto. Wykonawca wystawił 33 faktury na kwotę łączną 11 357 057,36 zł, z czego po dokonaniu potrącenia przez Gminę wierzytelności wynikającej z noty księgowej w wysokości 354 666,95 zł, wykonawcy sumarycznie została wypłacona kwota 11 002 390,41 zł brutto.
  • Wydatki zapłacone podwykonawcom po odstąpieniu od umowy z ZUB Robert Łukasik za przejęte materiały to 396 904, 66 zł brutto.
  • Autorami zdjęć wykonanych na terenie budowy umieszczonych w komunikacie z 20.05.2021 r. dotyczącym budowy szkoły w Siechnicach są pracownicy Urzędu Miejskiego w Siechnicach oddelegowani z Wydziału Inwestycyjnego jako przedstawiciele zamawiającego, mający prawo do bieżącego kontrolowania postępu prac i wstępu na teren budowy. Przedstawiciele zamawiającego wizytujący teren budowy posiadają stosowny ubiór, tj. kamizelki, kaski oraz buty o odpowiedniej klasie ochronności, a także posiadają aktualne badania wysokościowe.
  • Nadzór nad postępem i poprawnością wykonywanych robót budowlanych jest sprawowany przez nadzór inwestorski, poprzez branżowych inspektorów nadzoru posiadających stosowne uprawnienia (konstrukcyjno-budowlane, w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, zieleni, robót drogowych) oraz kierownika budowy wraz z branżowymi kierownikami robót posiadającymi stosowne uprawnienia (konstrukcyjno-budowlane, w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, zieleni, robót drogowych). Tak jak wspominaliśmy w poprzednich komunikatach dotyczących tej inwestycji, nadzór inwestorski w przypadku obecnego wykonawcy prowadzi inna firma niż było to przy pierwszym wykonawcy tej inwestycji.
  • W chwili obecnej wykonawca prowadzi dalsze prace budowlane. Jednocześnie, przygotowując front robót pod kolejne etapy, odsłania elementy wykonane przez poprzedniego wykonawcę, które znajdowały się do dnia dzisiejszego pod ziemią lub były wbudowane w sposób uniemożliwiający wcześniejszą ocenę ich stanu technicznego.

źródło: Urząd Miejski w Siechnicach

>