Umowa na budowę nowej EC Czechnica podpisana!

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA, należący do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, 23 czerwca podpisał umowę z Polimexem Mostostalem na realizację nowej elektrociepłowni gazowej, która zastąpi obecnie eksploatowaną jednostkę węglową zlokalizowaną w Siechnicach.
źródło: polimex-mostostal.pl

Budowa Nowej Elektrociepłowni Czechnica zostanie zrealizowana na podstawie umów KOGENERACJI z konsorcjum firm w składzie: Polimex Mostostal – Lider Konsorcjum oraz Polimex Energetyka – Partner Konsorcjum.

Nowoczesna jednostka będzie się składała z bloku gazowo-parowego, kotłowni szczytowo-rezerwowej i akumulatora ciepła. Wartość umowy na budowę elektrociepłowni wynosi
ok. 1 159 mln zł netto, a wartość powiązanej umowy serwisowej ok. 118 mln zł netto.

Obecny podczas uroczystości Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej zwrócił uwagę, iż siechnicka inwestycja wpisuje się w strategię Grupy PGE, zgodnie z którą do 2030 roku planowane jest korzystanie w 70 procent ze źródeł zero- i niskoemisyjnych w produkcji ciepła. – Naszym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. – wyjaśnił Wojciech Dąbrowski.

Prowadzona przez nas transformacja energetyczna zakłada dekarbonizację wytwarzania. Niezbędna będzie więc zmiana technologii – docelowo koncentrować się będziemy na odnawialnych źródłach energii oraz na realizacji działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, co w znacznym stopniu wpłynie na obniżenie emisyjności wytwarzania.

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej
  • Nowa elektrociepłownia w Siechnicach zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne dla Gminy Siechnice i południowej części Wrocławia – podkreślił z kolei Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła. – Budowa proekologicznej jednostki gazowej w Siechnicach to jedna z naszych najważniejszych inwestycji – dodał.
  • Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz niskoemisyjnego paliwa, produkcja ciepła i energii elektrycznej będzie się odbywać w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. Skorzystają na tym przede wszystkim mieszkańcy Siechnic, ze względu na znaczące obniżenie emisji gazowych, co poprawi jakość powietrza w otoczeniu zakładu – podkreślił Andrzej Jedut, prezes zarządu KOGENERACJI.
  • Cieszy nas kolejny ambitny energetyczny kontrakt dla Grupy PGE. Podpisanie dzisiejszej umowy jest tym bardziej dla nas ważne, że Grupa PGE jest jednym z naszych kluczowych akcjonariuszy. To właśnie m. in. dzięki zaufaniu jakim nas obdarza powierzając realizacje swoich strategicznych projektów energetycznych, a także zaangażowaniu finansowemu jesteśmy dziś liderem w budowie polskiej energetyki. Dzisiejsze podpisanie umowy jest również kolejnym dowodem na to, że mamy kompetencje, doświadczenie i w pełni wykorzystaliśmy daną nam szanse w 2017 roku. Dziś w naszych wynikach i realizowanych kontraktach pokazujemy, iż inwestycja w Polimex Mostostal to dobra inwestycja. Dołożymy wszelkich starań by budowa nowej EC Czechnica była naszym wspólnym sukcesem. – powiedział na koniec Krzysztof Figat prezes zarządu Polimex Mostostal.

Przedmiotem umowy jest realizacja przez Wykonawcę w formule „pod klucz” budowy bloku gazowo-parowego o łącznej mocy elektrycznej 179,4 MW i mocy cieplnej 162,9 MWt, akumulatora ciepła oraz czterech kotłów wodnych o łącznej mocy 152 MWt.

W powiązaniu z umową na budowę elektrociepłowni zawarta została ponadto umowa o świadczenie usług serwisowych od dnia przekazania bloków do eksploatacji do dnia upływu 103 miesięcy. Wartość umowy o świadczenie usług serwisowych wynosi: 25 027 789,80 zł netto oraz 20 717 846,68 euro netto, tj. 30 784 181,45 zł brutto i 25 482 951,42 euro brutto. Łączna wartość wszystkich zawartych umów wynosi ok. 1 278 353 828,68 zł netto, tj. 1 572 375 209,28 zł brutto (według średniego kursu euro na dzień 21 czerwca 2021 r.). Umowa przewiduje kary umowne dla Wykonawcy związane m.in. z niedotrzymaniem terminu przekazania do eksploatacji, niedotrzymaniem gwarantowanych parametrów technicznych, niedotrzymaniem gwarantowanej dyspozycyjności w okresie gwarancji. Łączna suma kar umownych, wynikających z niedotrzymania terminów, gwarantowanych parametrów technicznych i dyspozycyjności jest ograniczona do 25% wynagrodzenia umownego netto Umowy.

Harmonogram projektu zakłada uruchomienie bloku gazowo-parowego w 2024 r. Do tego czasu produkcja energii elektrycznej i ciepła zapewniona będzie przez obecnie działające instalacje oraz część szczytową nowej elektrociepłowni w Siechnicach, której uruchomienie planowane jest na pierwszą połowę 2023 r.

źródło: Kogeneracja SA, Polimex-Mostostal

>