Ograniczenia w stosowaniu wody z wodociągów

Na terenie gminy Siechnice wydano zakaz podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz napełniania basenów.
źródło: opracowanie własne

O problemach mieszkańców miejscowości Żerniki Wrocławskie z dostawami wody pisaliśmy kilka dni temu. Problem z zapewnieniem odpowiedniej ilości wody na terenie całej gminy jest na tyle istotny, że władze postanowiły wydać zarządzenie regulujące pewne kwestie jej wykorzystywania.

9 czerwca wydane zostało zarządzenie Burmistrza Siechnic. Wprowadzono w nim zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych na terenie gminy Siechnice w okresie od 10 czerwca 2021 r. do odwołania. Egzekwowanie zakazu powierzono Komendantowi Straży Miejskiej.

***

ZARZĄDZENIE Nr 77 /2021

BURMISTRZA SIECHNIC

z dnia 09.06.2021 roku

w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych wodą z wodociągów gminnych na terenie gminy Siechnice

Na podstawie art. 40 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 2 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

§ 1.

Wprowadza się zakaz podlewania wodą z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz napełniania przydomowych basenów rekreacyjnych na terenie gminy Siechnice w okresie od 10 czerwca 2021 r. do odwołania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez obwieszczenie na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Siechnicach i na tablicach ogłoszeniowych Gminy.

***

Z oryginałem zarządzenie można zapoznać się na stronie internetowej urzędu.

>